Rodo

Obowiązek informacyjny dla Zleceniodawcy wynikający z art.13 RODO

Niniejszym informuję, że Firma Usługowa Dezynfekcja- Dezynsekcja- Deratyzacja Helena Przeklasa w Krakowie Przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w związku z tym uwzględniając stosowane od dnia 25 maja 2018r. przepisy RODO ( rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016r.) zwracamy uwagę na powyższe kwestie:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Usługowa Dezynfekcja- Dezynsekcja- Deratyzacja Helena Przeklasa , 31-635 Kraków, os. Oświecenia 14 lok.24.

2) Z Administratorem Danych Osobowych można się kontaktować w sprawie ochrony danych osobowych i realizacji swych praw na adres e-mail: helena-przeklasa@wp.pl , pisemnie na adres firmy.

3) przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach i okresach:

a. w celu zawarcia i wykonania umowy/zamówienia, których są Państwo stroną, w tym poprzez zapewnienie należnej jakości sprzedaży/usługi, ich rozliczenia, na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO- przez okres realizacji i rozliczenia umowy/zamówienia;

b. w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych w zakresie wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów sprzedaży, na podstawie wrt.6 ust.1 lit. c) RODO – przez czas w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane finansowe, podatkowe, rozliczeniowe;

c. w celu oferowania Pani/Panu produktów i usług ( marketing bezpośredni), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, na podstawie art. ust 1 lit. f) RODO – do czasu aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu;

d. w celach archiwalnych ( dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora- do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia;

e. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed dochodzeniem roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora- do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy zamówienia:

f. oraz w celu bezpieczeństwa sieci i informacji, co również jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, na podstawie art.6 ust lit..1 f) RODO – do czasu aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania .

5) Informujemy Panią/Pana, że zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia:

– prawo dostępu do swoich danych

– prawo do sprostowania (poprawienia) danych ( art.16 RODO),

– prawo do usunięcia danych ( art.17 RODO)

– prawo do ograniczenia przetwarzania ( art.18 RODO ),

– prawo do przenoszenia danych do innego Administratora ( art. 20 RODO),

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.21 RODO),

– prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu ( art.22 RODO )

Z powyższych praw może Pani/Pan korzystać, składając wniosek w formie pisemnej l lub poprzez e-mail do Administratora. Informujemy , że korzystanie z każdego z uprawnień może się różnić w zależności od podstawy prawnej i celu przetwarzania. , Jednocześnie, dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, aby mieć pewność, że są Państwo osobą uprawnioną do korzystania z w/w uprawnień, będziemy Państwa pytać o dane identyfikujące.

6) jeżeli będziemy przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie zgody, informujemy o możliwości jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie jej cofnięciem;

7) informujemy, że w przypadku jeśli według Pani/Pana przetwarzanie narusza przepisy prawa , ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj .Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek zawarcia umowy, w przypadku braku podania danych osobowych zawarcia umowy/złożenie zamówienia nie będzie możliwe;

9) Administrator nie korzysta ze automatyzowanego podejmowania decyzji ani nie stosuje profilowania